Vedtekter for Sangkoret AMBOLTEN 

 Stiftet 13.januar 2009 

 

 

§ 1

Sangkoret Ambolten skal være et blandet kor, med formål å spre trivsel og glede gjennom  sangen. Koret skal etter beste evne samarbeide med det øvrige sang- og musikkmiljø, og  arbeide for å støtte kulturlivet i korets nærområde.

 

§ 2

Koret skal være upolitisk og religiøst nøytralt. 

 

§ 3

De som ønsker å bli medlem av koret, kan vise det ved å ta kontakt med et av korets  medlemmer eller møte opp på en sangøvelse. 

Medlemmene betaler en årskontingent som fastsettes av årsmøtet for 1 år av gangen. 

Kontingenten kan innkreves med 1/2 årskontingent 2 ganger i året. Ved utmelding refunderes  ikke allerede innbetalt kontingent. 

Hvis et medlem på grunn av dårlig oppførsel eller annet viser seg å være til skade for koret,  kan vedkommende utvises. 

 

§ 4  

Årsmøtet er korets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av  januar. 

Styret innkaller skriftlig alle medlemmer til årsmøte med 3 ukers varsel. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal, skriftlig og begrunnet, være styret i hende  senest 14 dager før årsmøtet. 

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3  av medlemmene forlanger det. 

 

§ 5  

Årsmøtet velger et styre bestående av 5 medlemmer. 

Styret velges for 2 år av gangen, slik at 2 og 3 er på valg annet hvert år. 

Styrets leder velges av årsmøtet innen de 5 valgte styremedlemmer for 1 år av gangen. Valg  av styrets leder skal være skriftlig. 

Det velges 2 varamedlemmer til styret for 1 år av gangen. 

For øvrig konstituerer styret seg selv med nestleder, sekretær og kasserer. 


Årsmøtet velger for øvrig, med 2 års funksjonstid: 

2 revisorer, hvorav 1 er på valg hvert år.

Festkomiteen bestående av 3 medlemmer, hvorav 2  er på valg det ene året og 1 er på valg det andre året.

Note- og programutvalget,  bestående av 2 medlemmer, hvor en velges hvert år. Dirigenten deltar i note- og  programutvalget.

Årsmøtet velger valgkomitè bestående av 3 medlemmer med funksjonstid 3 år. 1 medlem skal  velges ny hvert år. Som leder fungerer den som har 1 års funksjonstid igjen av perioden. 

Et hvert medlem kan etter endt funksjonstid frasi seg valg så lenge som en har fungert. 

 

§ 6  

Kun aktive medlemmer som har betalt sin årskontingent har stemmerett. 

Æresmedlemmer fritas for kontingent, men har ellers de samme plikter og rettigheter som et  hvert annet medlem. 

Årsmøtet velger 2 av de stemmeberettigede deltakere til å undertegne protokollen fra møtet. 

 

§ 7  

Styret har å ordne og ivareta korets anliggender i overensstemmelse med disse vedtekter og  for øvrig korets beslutninger. 

Styret har å ivareta korets eiendeler. 

Styret ansetter dirigent. 

Korets øvrige saker avgjøres av alminnelig flertall, og i tilfelle stemmelikhet gjør stemmen fra  styrets leder utslaget. 

 

§ 8  

Kormedlemmer som har vist særlig stor interesse for koret og hatt aktiv deltakelse over lang  tid kan utnevnes til æresmedlemmer.

Æresmedlemskap i koret skal henge høyt. 

 

§ 9  

Opphører koret med sin virksomhet, skal midlene settes inn i Trøgstad Sparebank, på konto  som disponeres av Trøgstad Musikkråd. Det gamle korets midler og eiendeler skal, etter  Trøgstad Musikkråds vurdering, overdras til annet kor med samme formål. 

 

§ 10  

Forandringer i disse vedtekter kan ikke foretas uten at forslaget er framsatt og besluttet i et  foregående årsmøte. Forandringene må ha 2/3 flertall for å være gyldig. 

 

 

Vedtektene vedtatt i ekstraordinært årsmøte den 17. mars 2009  og senere  endret i årsmøte den 29.01.2013 

 

 

 

Vedtektene er til for å følges