Nye vedtekter 25.01.2022

 

 

Vedtekter for Sangkoret AMBOLTEN

    Stiftet 13.januar 2009

§ 1 Sangkoret Ambolten 

Sangkoret Ambolten er et blandet amatørkor, med formål å spre trivsel og glede gjennom sangen. Koret skal ha et godt samarbeid med det øvrige sang- og musikkmiljøet, og arbeide for å støtte kulturlivet i korets nærområde.

§ 2 Korets verdigrunnlag

  § 2.1: Sangkoret Ambolten skal forholde seg nøytral i politiske og trosmessige spørsmål.

  § 2.2: Koret er tilsluttet Norges Korforbund Østfold.

 

                     § 3 Medlemskap og medlemskontingent

 § 3.1: De som ønsker å bli medlem i Sangkoret Ambolten, kan ta kontakt med en av medlemmene i koret eller møte fram på en sangøvelse.

 

 § 3.2: Medlemskontingenten, fastsatt av årsmøtet, innbetales to ganger i året. Det vil si at halve årskontingenten betales på våren og den andre halvparten betales på høsten. Ved utmelding refunderes ikke allerede innbetalt kontingent.

 Styret kan innvilge reduksjon i medlemskontingenten etter skriftlig søknad til styret.

 

                                                             § 4 Årsmøtet

 Årsmøtet er korets øverste organ. Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av januar. Innkalling til årsmøte sendes skriftlig til alle medlemmer med 3 ukers varsel.

 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes styret, skriftlig og begrunnet, senest 14 dager før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Årsmøtet velger 2 av de stemmeberettigede deltakere til å undertegne protokollen fra møtet.

 

Kun aktive medlemmer som har betalt sin årskontingent har stemmerett

 

§ 5 Valg under årsmøtet

 

 5.1. STYRET:  

 Styret består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, som velges av årsmøtet.

 Styret velges for 2 år av gangen, slik at 2 og 3 er på valg annethvert år.

 Leder velges av årsmøtet blant de 5 valgte styremedlemmer for 1 år av gangen.

 Valg av styrets leder skal være skriftlig.

 Ellers konstituerer styret seg selv med nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem.

 2 varamedlemmer velges til styret for 1 år av gangen. Varamedlemmene har møterett i styret, men stemmerett kun ved fravær av faste medlemmer.

 

 § 5.2. REVISORER:

 Årsmøtet velger 2 revisorer med 2 års funksjonstid, hvorav 1 er på valg hvert år, med anledning til gjenvalg.

 

 § 5.3. FESTKOMITEEN:

Består av 3 medlemmer, hvorav 2 er på valg det ene året og 1 er på valg det andre året. Medlemmene kan gjenvelges.

Festkomiteen skal være inspirasjonskilde til fest og glede, og til opprettholdelse av det sosiale miljøet i koret og tilrettelegge ved korets arrangementer. 

Fest komiteen skal ha anledning til å delegere oppgaver til øvrige kormedlemmer etter behov.

 

 § 5.4. NOTE - OG PROGRAMUTVALG:

 Note – og programutvalget består av 4 medlemmer, 1 fra hver stemmegruppe. De velges for 2 år om gangen. 2 er på valg det ene året og 2 på valg det andre året. Dirigenten deltar i note- og programutvalget. Note - og programutvalget samarbeider på vegne av koret med dirigenten om utvalg av musikk og bistår med praktisk arbeid med notearkiv, kopiering osv.

 

§ 5.5. VALGKOMITEEN:                                                                                                 Årsmøtet velger valgkomite bestående av: 3 medlemmer som velges for 3 år. 1 nytt medlem skal velges hvert år. Som leder fungerer den som har 1 års funksjonstid igjen av perioden. Et hvert medlem kan etter endt funksjonstid frasi seg valg så lenge som en har fungert. Valgkomiteen skal være orientert om styrets sammensetning og om hvilke verv som er på valg per år. Valgkomiteen skal i god tid før årsmøtet starte arbeider med å finne kandidater til styre, utvalg og komiteer. Valgkomiteen skal lage skriftlig innstilling på kandidater, som presenteres styret senest 2 uker før årsmøtet

                                                            § 6 Styrets oppgaver

 Styret skal 

 1. følge opp vedtak fra årsmøter og medlemsmøter i overensstemmelse med disse vedtekter
 2. holde medlemmene i koret fortløpende orientert om styrets arbeid.
 3. innhente nye oppdrag
 4. planlegge seminarer i samarbeid med dirigent.
 5. styret ansetter dirigent. Har årlige medarbeidersamtaler.
 6. innkalle til og forberede saker til årsmøte i januar hvert år.
 7. presentere årsmelding og regnskap på årsmøter.
 8. koordinere samarbeid mellom utvalg og komiteer
 9. ha oversikt over og følge opp korets økonomiske situasjon
 10. utarbeide aktivitetsplaner i samarbeid med dirigenten.
 11. ivareta korets eiendeler.

 Korets øvrige saker avgjøres ved alminnelig flertall, og i tilfelle stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

 

 § 7 Æresmedlemskap

  Kormedlemmer som har vist særlig stor interesse for koret og har hatt aktiv deltakelse over lang tid, kan utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemskap i koret skal henge høyt.

 Æresmedlemmer fritas for kontingent, men har ellers de samme plikter og rettigheter som et hvert annet medlem.

                                                § 8 Vedtektsendringer 

 Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Forandringene må ha 2/3- flertall for å være gyldig

 

                                               § 9 Oppløsning av koret

 Oppløsning av koret kan kun skje på årsmøtet med 2/3 flertall. Ved oppløsning skal korets eiendeler fordeles slik årsmøtet vedtar.

 

Vedtatt på årsmøte 25.01.2022 og avløser vedtektene av 29.01. 2013.

 

 

 Vedtektene vedtatt i årsmøte den 25.01.2022 og avløser

 

Vedtektene av 29.01.2013

 

Vedtektene er til for å følges

Vedtektene er til for å følges

Del denne siden